رله آندر ولتاژ در محدوده واتاژهای مختلف وظیفه تشخیص کاهش ولتاژ در کلیدها را برعهده دارد. و تا زمانی که ولتاژ به حد معین نرسد کلید مجدد عمل نخواهد کرد. رله آندر ولتاژ دارای دو سیگنال نمایشگر و دو سیگنال ولتاژ ورودی است.

Show sidebar
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج