بانک ملت

شعبه بورس-تهران-62059
شماره حساب : 43614328/60
شماره کارت : 3353 0320 3378 6104
بنام سید حمید غملویی

بانک ملی
شعبه چهارراه سید علی – 402
شماره حساب : 001 255 444 0110
شماره کارت : 1493 8484 9971 6037
بنام سید حمید غملویی

3.7/5 - (7 امتیاز)